Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 20.12.2023 08:12:32

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen seikkailu-urheiluliitto ry. Finnish Adventure Race Association (FARA).
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja
sen toimialue on koko Suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä
Adventure Race Finland. Liiton virallinen kieli on Suomi. Rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on Suomi.
2 § Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää liikuntaa ja kehittää seikkailu-urheilua ja multisport -urheilua sekä
toimia lajissa toimivien jäsenseurojen valtakunnallisena yhdistyksenä. Liiton toiminnalla edistetään
liikunnan ja urheilun harrastamista yleisesti, terveitä elämäntapoja, yhteisöllisyyttä ja
vastuullisuutta. Liiton toimintaa ohjaa urheilun eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.
3 § Toimintamuodot
Liitto toteuttaa tarkoitustaan

 1. huolehtimalla jäsenseurojensa ja jäsenten toimintaedellytysten kehittymisestä
 2. laatimalla ja vahvistamalla toimintaansa liittyvät säännöt
 3. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
 4. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa ja kilpailukalenteria Suomessa ja ulkomailla
  ja myöntämällä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä järjestämällä itse tapahtumia
 5. edustamalla kansallisena jäsenliittona kansainvälistä lajiliittoa
 6. tekemällä tiivistä yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa
 7. valvomalla sääntöjen ja määräysten noudattamista sekä tekemällä alansa koulutus- ja
  valistustyötä sekä levittämällä liikunta- ja antidopingtietoutta
 8. edistämällä uusien jäsenyhdistysten perustamista sekä järjestämällä laji- ja jäsenyhdistyksilleen
  sekä liiton jäsenille koulutustilaisuuksia.
 9. huolehtimalla toimintaansa liittyvästä julkaisu- ja tiedotustoiminnasta.
  Toimintansa tukemiseksi liitto voi
 10. periä liittymis- ja jäsenmaksuja, osallistumismaksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita
  maksuja varsinaisilta jäseniltään, kannatusjäseniltään sekä muilta liiton toimintaan osallistuvilta
  tahoilta. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää liittokokous. Muista maksuista päättää liittohallitus.
 11. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 12. hankkia ja välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta lajiin liittyviä urheiluvälineitä, asusteita,
  tarvikkeita sekä koulutus- ja valmennusmateriaalia.
 13. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita sekä
  irtainta omaisuutta.
 14. toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 15. harjoittaa julkaisutoimintaa ja siihen liittyvää ilmoitus- ja mainostilamyyntiä.
 16. järjestää huvitilaisuuksia sekä harjoittaa pienimuotoista ravitsemustoimintaa järjestämiensä
  tilaisuuksien yhteydessä.
  4 § Liiton jäsenyydet
  Liittohallitus päättää liittymisestä muihin liittoihin ja niistä eroamisesta.
  5 § Liiton jäsenet
  Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys, henkilö tai yritys joka on:
 17. Urheiluseura tai muu urheilu yhteisö
  Jäsenen edellytetään toimivan aktiivisesti lajin parissa sekä edistävän ja kehittävän multisport ja
  seikkailu-urheilutoimintaa liiton tarkoituksen mukaisesti. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan

Sivu: 2/6
liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjä, muita määräyksiä ja päätöksiä sekä eettisiä ja reilun pelin
periaatteita.
Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien yhdistysten on jätettävä kirjallinen jäsenanomus. Anomuksen voi
myös toimittaa hallitukselle sähköpostina.
Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen
päätös jäseneksi liittymisestä.
Liiton jäsenyys tulee voimaan, kun liiton hallitus hyväksyy seuran tai muun urheiluyhteisön
jäsenekseen.
Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi
erityisen ansioituneita henkilöitä. Päätöksen tekee liittokokous.
Jäsenmaksuja on kolme erilaista: yhdistys- , henkilö- ja kannatusjäsenmaksu. Jäsenmaksuista ja
mahdollisista liittymismaksuista päätetään liiton syyskokouksessa.

 1. Henkilöjäsen
  Jäsenen edellytetään toimivan aktiivisesti lajin parissa sekä edistävän ja kehittävän multisport ja
  seikkailu-urheilutoimintaa liiton tarkoituksen mukaisesti. Jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja
  kansainvälisen lajiliiton sääntöjä, muita määräyksiä ja päätöksiä sekä eettisiä ja reilun pelin
  periaatteita.
  Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien henkilöiden on jätettävä kirjallinen jäsenanomus. Anomuksen voi
  myös toimittaa hallitukselle sähköpostina.
  Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä lyhyet
  perustelut jäseneksi liittymisestä.
  Liiton jäsenyys tulee voimaan, kun liiton hallitus hyväksyy henkilön jäsenekseen ja hän on
  maksanut liittymisvuoden jäsenmaksun.
  Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi
  erityisen ansioituneita henkilöitä. Päätöksen tekee liittokokous.
  Jäsenmaksut ja liittymismaksut päätetään liiton syyskokouksessa. Jäsenmaksut maksetaan
  vuosittain.
 2. Yritys
  Yrityksen edellytetään toimivan aktiivisesti lajin parissa sekä edistävän ja kehittävän multisport ja
  seikkailu-urheilutoimintaa liiton tarkoituksen mukaisesti. Yritys sitoutuu noudattamaan liiton ja
  kansainvälisen lajiliiton sääntöjä, muita määräyksiä ja päätöksiä sekä eettisiä ja reilun pelin
  periaatteita.
  Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien yrityksien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus. Anomuksen voi
  myös toimittaa hallitukselle sähköpostina.
  Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä lyhyet
  perustelut jäseneksi liittymisestä.
  Liiton jäsenyys tulee voimaan, kun liiton hallitus hyväksyy yrityksen jäsenekseen ja hän on
  maksanut liittymisvuoden jäsenmaksun.
  Jäsenmaksuista ja mahdollisista liittymismaksuista päätetään liiton syyskokouksessa. Jäsenmaksu
  maksetaan vuosittain.
  6 § Liitosta eroaminen ja erottaminen
  Jäsenyys liitossa lakkaa, jos
 3. jäsenyhdistys, henkilö tai yritys eroaa
 4. jäsenyhdistys, henkilö tai yritys erotetaan liitosta
 5. liitto päätetään purkaa.
  Jäsenyhdistys, henkilö ja yritys voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
  liittohallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokouksessa. Eroaminen tulee
  voimaan välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana
  eroamisesta on ilmoitettu. Ilmoitukseen on liitettävä yhdistyksen tai henkilön päätös liitosta
  eroamisesta.
  Liiton hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, henkilön tai yrityksen lopullisesti tai määräaikaisesti tai
  rajoittaa jäsenyhdistyksen,henkilön tai yrityksen jäsenoikeuksia (etuisuuksia/oikeuksia, jotka liitto
  on neuvotellut jäsenilleen) määräaikaisesti, jos he ovat:

Sivu: 3/6

 1. rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä
 2. toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä
 3. jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä
 4. sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin tätä
  rankaisematta.
 5. jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai
 6. jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.
  Liitto voi katsoa jäsenyhdistyksen tai henkilön eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
  maksamatta kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.
  Ennen erottamispäätöstä jäsenyhdistykselle tai henkilölle on varattava kohtuullisessa määräajassa
  tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
  Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus
  erotetulle kirjatulla kirjeellä, sähköpostilla jossa vastaanottokuittaus tai muutoin todisteellisesti
  viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätös astuu voimaan heti.
  Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa
  määräajassa.
  7 § Kurinpitomenettely
  Liiton kurinpitomenettelystä säädetään liittokokouksen päättämissä kurinpitosäännöissä.
  Kurinpitotoimien kohteina voivat olla ne henkilöt tai tahot, jotka on mainittu
  kurinpitosäännöissä.Kurinpitosäännöt voivat kohdistua vain jäseniin jotka ovat sopimuksella
  (maksamalla jäsenmaksun hyväksyy liiton säännöt) sitoutuneet sääntöihin.
  Lisäksi Suomen seikkailu-urheiluliiton jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa
  epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja
  urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin
  sekä sen päätöksiin. Suomen seikkailu-urheiluliito ry:n jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja
  toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja
  kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin. 8 § Liiton hallinto
  Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.
  Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa liittohallitus. Liittohallitus nimeää henkilöt liiton
  valtakunnallisiin toimielimiin sekä voi nimittää liiton palvelukseen toiminnanjohtajan ja muita
  henkilöitä hoitamaan liiton valtakunnallisia palveluita sekä muita liiton toimialaan kuuluvia
  tehtäviä.
  Liittohallituksen samoin kuin muiden liittohallituksen nimeämien toimielinten tehtävistä, vastuista
  ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä. Liittohallitus vahvistaa hallintosäännön.
  Liittohallituksen muodostavat syyskokouksessa valitut liittohallituksen puheenjohtaja ja kolme (3) –
  viisi (5) varsinaista jäsentä. Liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
  valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi (3)
  peräkkäiseksi toimikaudeksi.
  Liittohallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) toimintavuotta. Jäsenet valitaan siten, että puolet
  heistä on vuosittain erovuorossa. Liittohallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi (2)
  peräkkäiseksi toimikaudeksi.
  Jos kuka tahansa liittohallituksen jäsen eroaa tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, hänen
  tilalleen valitaan seuraavassa liittokokouksessa uusi jäsen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut
  vielä liittohallituksessa. Sama periaate koskee myös liittohallituksen puheenjohtajaa.
  Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin, joka voi
  olla liittohallituksen ulkopuolelta.
  Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita yhdistyslain, hyvän hallintotavan, liiton sääntöjen
  ja liittokokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa liittoa.
  Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
  Liittohallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
  vähintään puolet muista liittohallituksen jäsenistä.
  Liittohallituksen kokouksissa päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista
  äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se esitys, jota puheenjohtaja tai puheenjohtajan

Sivu: 4/6
ollessa estyneenä varapuheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan
vaali ratkaistaan arvalla.
9 § Liittokokous
Liittokokouksissa on äänioikeus jokaisella jäsenvelvoitteensa täyttäneellä varsinaisella
jäsenyhdistyksellä tai jäsenyrityksellä joilla on käytössään yksi (1) ääni. Perustamiskirjan
allekirjoittaneella henkilöllä, joka on jäsenvelvoitteensa täyttänyt on äänioikeus. Henkilöjäsenillä ei
ole äänioikeutta vuosikokouksessa, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Jäsenyhdistyksen äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttama
henkilö. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi (1) valtakirja.
Liittohallituksen puheenjohtajalla ja liittohallituksen jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla ja
kunniajäsenillä on liittokokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Ellei näissä säännöissä muuta määrätä, liittokokouksessa päätökseksi tulee asiakysymyksissä se
esitys, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
voittaa se esitys, jota liittokokouksen puheenjohtaja kannattaa. Henkilövaaleissa tasatuloksen
ratkaisee kuitenkin arpa.
Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

 1. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 2. Todetaan liittokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös
  sekä tilintarkastajien lausunto
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle
 6. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden tarkennettu budjetti käytettäväksi talousseurannan
  pohjana
 7. Käsitellään liittohallituksen esittämät asiat
 8. Käsitellään jäsenten esittämät asiat.
  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 9. Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
  tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 10. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 11. Todetaan liittokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 12. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 13. Määrätään seuraavan vuoden liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan seuraavan
  vuoden talousarvio
 14. Valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen
  puheenjohtaja erovuoroisen tilalle
 15. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä jahallintoa.
  Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
  Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
 17. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
 18. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista
 19. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana
 20. Käsitellään liittohallituksen esittämät asiat
 21. Käsitellään jäsenten esittämät asiat.
  Kutsu ja esityslista liiton varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme (3)
  viikkoa etukäteen sähköpostilla tai liiton virallisella tiedotteella tai kotisivuilla. Liittokokous voidaan
  järjestää liittohallituksen päätöksellä osittain tai kokonaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
  apuvälineen avulla.
  Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian varsinaisen liittokokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä

Sivu: 5/6
sähköisesti tai kirjallisesti liittohallitukselle kevätkokoukseen helmikuun ja syyskokoukseen elokuun
loppuun mennessä.
Liiton ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous tai liittohallitus niin päättää tai jos
vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä esittämänsä asian käsittelyä varten
sitä kirjallisesti vaatii.
Ylimääräinen liittokokous tulee järjestää kahden kuukauden sisällä pyynnöstä. Kutsu ja esityslista
liiton ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköpostilla tai liiton virallisella
tiedotteella tai kotisivuilla kaksi viikkoa etukäteen.
10 § Pöytäkirja
Liiton, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Liiton ja
hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokouksten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.
11 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Vaaleissa tulee valituksi enimmät äänet saaneet. Jos valittavana on vain yksi
henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton
enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama
kantaja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja
käyttämällä. 12 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan Liitto, sen jäsenyhdistykset ja jäsenet jäsenet
ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paraolympiakomitean ja
kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien
kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa
käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin1.1.2021 alkaen. 13 § Sitoutuminen Urheilun
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
ja noudattamaan sen päätöksiä.
Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli
tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.
14 § Sitoutuminen kilpailutapahtumien/tulosten manipuloinnin ehkäisemiseen
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai –
tapahtumien manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat
velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät
saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin
oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 15 § Liiton nimenkirjoittajat Liiton nimen kirjoittavat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, rahastonhoitaja tai liittohallituksen
määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
16 § Tilikausi
Liiton toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
17 §Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Liiton sääntöjä voidaan muuttaa, jos sääntömuutosta on kannattanut kaksi kolmasosaa
liittokokouksessa annetuista äänistä. Jos liitto puretaan seikkailu-urheilun lakkaamisen vuoksi, sen
varat on luovutettava suomalaisten vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia
edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen liiton purkamisesta päättävän
liittokokouksen päättämällä tavalla. Sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta tulee olla
maininta liittokokouskutsussa. 18 § Toimihenkilöiden esteellisyys
Liittoon työsuhteessa oleva henkilö ei voi kuulua liittohallitukseen eikä olla yhdistyksen jäsenen
edustajana liittokokouksissa
19 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kaksi kolmasosan enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta.
20 § Lajiliiton purkaminen
Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen liiton purkamisesta.

Sivu: 6/6

21 § Liiton varojen luovuttaminen
Jos liitto on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava suomalaisten vähävaraisten lasten ja
nuorten liikuntamahdollisuuksia edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen liiton
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat
kokouksen valitsemat henkilöt.
Liiton purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin